Všeobecné obchodné podmienky platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodu deadred.sk pre koncových odberateľov (plné znenie)

1/ Všeobecné ustanovenia

Dodávateľ

Dodávateľom produktov a služieb uverejnených v elektronickom internetovom obchode deadred.sk je subjekt Ing. Martin Turzík – Fluidum Design so sídlom:

Ing. Martin Turzík – Fluidum Design
Saratovská 4/32
91108 Trenčín
IČO: 37129368
DIČ: 1042877484

(ďalej iba ako „predávajúci”)

Prevádzka a kontakt:
Fluidum Design
Saratovská 1A
91101 Trenčín

Tel: +421 903 868 882
Fax: +1 563 405 39 23
E–mail: info(æt)fluidum.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Fio Banka
IBAN: SK81 8330 0000 0025 0181 6330

Subjekt nie je registrovaným platcom DPH.

Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu deadred.sk. Kupujúci – spotrebiteľ – spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Dodávateľ môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve obchodu deadred.sk (ďalej len „obchod”). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup v našom obchode spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

2/ Objednávka

Pre prevedenie objednávky si kupujúci spustí internetovú stránku deadred.sk.
Hneď ako predávajúci obdrží objednávku bude kupujúci informovaný e-mailom. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Štandardná doba vybavenia objednávky je 7 dní, pokiaľ nie je uvedené inak.

3/ Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 80% z celkovej ceny tovaru.

Kupujúci, je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby. Pokiaľ chce kupujúci – spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, viditeľne neponičený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom úplne neporušenom obale a zo všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo.

Toto právo nemožno uplatniť pri tovare ako sú knihy, noviny, časopisy a iná periodická tlač, tovar, ktorý obsahuje zvukový alebo obrazový záznam (napr. CD, DVD, audio a videokazety ) alebo počítačový program (napr. softvér), ktoré kupujúci porušil prehliadkou tohto tovaru tzv. pečať kvality a je teda na prvý pohľad zrejmé, že s tovarom v pôvodnom obale už bolo manipulované., na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, ako aj ďalší tovar (služby) uvedený v § 8 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať do 7 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky. Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, doklad o zaplatení a prevzatí tovaru. Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s vrátením tovaru (napr. na prepravu a balenie tovaru) hradí kupujúci. Kupujúci – spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese info@fluidum.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
● objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
● tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4/ Ceny a platobné podmienky

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v mene EURO bez DPH (predávajúci nie je platca DPH), bez poplatkov za dopravu. Náklady na dopravu sa kupujúcemu automaticky vypočítajú pri odosielaní objednávky. Odoslaním objednávky do nášho systému kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou za doručenie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené na stránkach v čase objednávky.
Objednaný tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
● bankovým prevodom na účet (faktúra) – na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte vystavenú faktúru, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Tovar bude odoslaný po pripísani predmetnej sumy na účet.
● PayPal – platba online určená pre registrovaných uživateľov platobného systému PayPal. Služba je vhodná aj pre držiteľov platobných kariet EUROCARD / MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON, AMERCIAN EXPRESS a pod. vydaných akoukoľvek finančnou inštitúciou, podlieha ale vytvoreniu vlastného konta a verifikácii platobnej karty, ktorú si užívateľ zadá vo svojom konte ako platobný zdroj.
● kreditnou kartou – platba online kreditnou alebo debetnou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe (https://stripe.com). Služba je vhodná aj pre držiteľov platobných kariet EUROCARD / MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO.
● Apple Pay – platba prostredníctvom platobného rozhrania na zariadeniach Apple s iOS v aplikácii Wallet.

5/ Dostupnosť tovaru

Objednávka sa vybavuje v rámci dostupnosti tovaru na sklade. Tovar, ktorý nie je k dispozícii skladom nie je možné vložiť do košíka a o jeho opätovnej dostupnosti je možné informovať e–mailom na vyžiadanie. V prípade, že informácia o nedostupnosti niektorého tovaru bude z nejakého dôvodu neaktualizovaná a tým pádom bude tovar možné vložiť do košíka a objednať, predávajúci sa zaväzuje, že bude informovať e-mailom do 2 pracovných dní od dátumu objednávky, aby oznámil lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať, alebo ponúkne náhradu za objednaný tovar.

6/ Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, prípadne návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru (pošta) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadna reklamácia uznaná.

Rozvoz tovaru je realizovaný na území Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru sa rozlišujú podľa zvoleného spôsobu dodania. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžit dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke. Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku.

Reexport predmetu dodávky tretej strane podlieha písomnému súhlasu predávajúceho. Takýto súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Zmluvný partner predávajúceho sa zaväzuje takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu. V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.

7/ Zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie

Viď. Reklamačné podmienky.

8/ Ochrana osobných údajov

Tu si prečítajte plné znenie zásad ochrany osobných údajov v elektronickom obchode deadred.sk.

9/ Intelektuálne vlastníctvo

Celý obsah stránok deadred.sk (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, videá) sú vlastníctvom subjektu Fluidum Design a jeho zmluvných partnerov. Akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas. Všetky nami ponúkané informácie, nahrávky, súbory a programy sú chránené medzinárodným právom týkajúcim sa intelektuálneho vlastníctva a autorského práva. Fluidum Design nedáva právo kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah, na ktorý nemáte právo intelektuálneho vlastníctva. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom vlastníctve.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti 25.05.2018.