Pravidlá súťaže Autumnist – False Beacon (Facebook)

Základné ustanovenia

Súťaž „Autumnist – False Beacon“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje Deadred Records v zastúpení Fluidum Design, Saratovská 4/32, 91108 Trenčín, IČO 37129368, DIČ1042877484 (ďalej ako „organizátor“). Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 27.06.2018 do 01.07.2018, žrebovanie sa uskutoční 02.07.2018.

Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ak ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 16 rokov, s platným osobným profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže (ďalej len ako „účastník”).

Pravidlá

Úlohou účastníkov je zanechať pod príspevkom o súťaži na sieti Facebook komentár s názvom svojej preferovanej skladby z albumu Autumnist – False Beacon.
Výherca bude náhodne vyžrebovaný.
Súťažiaci akceptuje pravidlá súťaže uverejnením komentára pod príspevkom o súťaži na sieti Facebook.

Výhra

1. Vinyl LP Autumnist – False Beacon (podpísaný členmi kapely)
2. CD Autumnist – False Beacon (podpísané členmi kapely)
3. Tričko Autumnist – False Beacon (podľa svojho výberu pánske alebo dámske, možnosť zvoliť veľkosť podľa aktuálnej dostupnosti)
4. Taška Autumnist – False Beacon (tote bag)
Výhra zo súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákon a o dani z príjmov oslobodená od dane.

Odovzdanie výhry

Spôsob oznámenia výhercu:
● Pridaním komentáru pod príspevok so súťažou na Facebooku
● Zaslaním súkromnej správy výhercovi na Facebooku
Organizátor požiada výhercu o oznámenie údajov meno, priezvisko, telefónne číslo a kontaktnú adresu, na ktorú chce, aby mu bola výhra doručená.
V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

Ochrana osobných údajov

Táto súťaž sa riadi Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Osobné údaje budú použité iba na doručenie výhry a nijako inak.

Osobitné ustanovenia

Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc. Účastník vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook, Inc.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo tento štatút súťaže a jej pravidlá.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmazať súťažný príspevok/komentár súťažiaceho, pokiaľ tento obsahuje nevhodný alebo urážlivý obsah, alebo nesúvisí so súťažou alebo inak porušuje pravidlá súťaže.